Voorwaarden en Condities

Onze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-02-06. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de volgende betekenissen. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden:

 • "Affiliate" een entiteit die zeggenschap uitoefent over, zeggenschap wordt uitgeoefend door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van een partij, waarbij "zeggenschap" betekent dat 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemrecht geven bij de verkiezing van directeuren of andere leidinggevende autoriteit, in eigendom heeft.
 • "Account" betekent een unieke account aangemaakt voor U om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.
 • "Bedrijf" (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Pistas365.com.
 • "Land" verwijst naar Spanje.
 • "Inhoud" verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die kan worden geplaatst, geüpload, gekoppeld aan of anderszins beschikbaar gesteld door U, ongeacht de vorm van die inhoud.
 • "Apparaat" betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitaal tablet.
 • "Feedback" betekent feedback, innovaties of suggesties verzonden door U met betrekking tot de eigenschappen, prestaties of kenmerken van onze Dienst.
 • "Service" verwijst naar de Website.
 • "Voorwaarden en Condities" (ook "Voorwaarden" of "Gebruiksvoorwaarden" genoemd) betekent deze Algemene Voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Dienst.
 • "Sociale media dienst van derden" betekent alle diensten of inhoud (met inbegrip van gegevens, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde partij die kan worden weergegeven, opgenomen of ter beschikking gesteld door de Dienst.
 • "Website" verwijst naar Pistas365.com, toegankelijk via https://pistas365.com.
 • "Jij" betekent het individu dat toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke dit individu toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Dienst en de overeenkomst die tussen U en het Bedrijf van kracht is. In deze Algemene Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van Uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden en Bepalingen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Indien U het niet eens bent met enig deel van deze Algemene Voorwaarden, dan mag U geen gebruik maken van de Dienst.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar de Dienst gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw acceptatie van en naleving van het Privacybeleid van de Onderneming. Ons Privacybeleid beschrijft Ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw persoonlijke informatie wanneer U de Applicatie of de Website gebruikt en informeert U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt. Lees Ons Privacybeleid zorgvuldig voordat U gebruik maakt van Onze Service.

Gebruikersaccounts

Wanneer U een account bij Ons aanmaakt, moet U Ons informatie verstrekken die te allen tijde juist, volledig en actueel is. Indien U dit niet doet, betekent dit een schending van de Voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van Uw account op Onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het veiligstellen van het wachtwoord dat U gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder Uw wachtwoord, ongeacht of Uw wachtwoord bij onze Dienst of een Sociale Media Dienst van een derde is.

U stemt ermee in om uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet Ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop rechten van een andere persoon of entiteit dan U van toepassing zijn zonder passende toestemming, of een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen is.

Inhoud

Uw recht om inhoud te plaatsen

Onze Dienst staat U toe Inhoud te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die U op de Dienst plaatst, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid en gepastheid daarvan.

Door het plaatsen van inhoud op de dienst verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te wijzigen, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar weer te geven, te reproduceren en te verspreiden op en via de dienst. U behoudt al uw rechten op alle inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de dienst en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van deze rechten. U gaat ermee akkoord dat deze licentie het recht voor Ons inhoudt om uw Content beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Service, die uw Content ook mogen gebruiken volgens deze Voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Content van U is (U bent er de eigenaar van) of U het recht hebt om de Content te gebruiken en ons de rechten en licentie te verlenen zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van Uw Content op of via de Service geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten, contractrechten of enige andere rechten van enige persoon.

Beperkingen van de inhoud

De Onderneming is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gebruikers van de Dienst. U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat U als enige verantwoordelijk bent voor de Inhoud en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden, ongeacht of deze door U of door een derde persoon met behulp van Uw account worden uitgevoerd.

U mag geen Inhoud verzenden die onwettig, beledigend, verontrustend, bedoeld om te walgen, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is. Voorbeelden van dergelijke verwerpelijke Inhoud omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • Onwettig of het bevorderen van onwettige activiteiten.
 • Lasterlijke, discriminerende of gemene inhoud, met inbegrip van verwijzingen naar of commentaar op religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst, of andere doelgroepen.
 • Spam, machinaal - of willekeurig - gegenereerd, die ongeoorloofde of ongevraagde reclame vormt, kettingbrieven, elke andere vorm van ongeoorloofd verzoek, of elke vorm van loterij of gokken.
 • virussen, wormen, malware, trojaanse paarden of andere inhoud bevatten of installeren die is ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen of beperken of om gegevens of andere informatie van een derde te beschadigen of hiertoe onbevoegde toegang te verkrijgen.
 • Inbreuk maken op de eigendomsrechten van enige partij, met inbegrip van octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht van publiciteit of andere rechten.
 • Het zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief het Bedrijf en zijn werknemers of vertegenwoordigers.
 • Het schenden van de privacy van een derde persoon.
 • Valse informatie en kenmerken.

De Onderneming behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken te bepalen of enige Inhoud al dan niet gepast is en al dan niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, deze Inhoud te weigeren of te verwijderen. De Onderneming behoudt zich verder het recht voor om opmaak en bewerkingen aan te brengen en de wijze van enige Content te wijzigen. De Onderneming kan ook het gebruik van de Dienst beperken of intrekken als U dergelijke verwerpelijke Inhoud plaatst.

Aangezien het Bedrijf geen controle heeft over alle inhoud die door gebruikers en/of derden op de Service wordt geplaatst, gaat U ermee akkoord de Service op eigen risico te gebruiken. U begrijpt dat u door het gebruik van de Service blootgesteld kunt worden aan inhoud die u mogelijk beledigend, onfatsoenlijk, onjuist of verwerpelijk vindt, en u gaat ermee akkoord dat het Bedrijf onder geen enkele omstandigheid op enigerlei wijze aansprakelijk is voor enige inhoud, inclusief eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van uw gebruik van enige inhoud.

Back-ups van inhoud

Hoewel er regelmatig back-ups van Inhoud worden gemaakt, garandeert de Onderneming niet dat er geen gegevens verloren zullen gaan of beschadigd zullen worden.

Corrupte of ongeldige back-uppunten kunnen worden veroorzaakt door, zonder beperking, Inhoud die corrupt is voordat er een back-up wordt gemaakt of die verandert tijdens de tijd dat er een back-up wordt gemaakt.

De Onderneming zal ondersteuning bieden en proberen bekende of ontdekte problemen op te lossen die van invloed kunnen zijn op de back-ups van Inhoud. Maar U erkent dat de Onderneming geen aansprakelijkheid heeft met betrekking tot de integriteit van de Inhoud of het mislukken van het succesvol herstellen van de Inhoud in een bruikbare staat.

U stemt ermee in om een volledige en nauwkeurige kopie van alle Inhoud te bewaren op een locatie die onafhankelijk is van de Dienst.

Auteursrechtbeleid

Inbreuk op intellectuele eigendom

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is Ons beleid om te reageren op elke bewering dat Inhoud die op de Dienst is geplaatst inbreuk maakt op een auteursrecht of andere intellectuele eigendomsinbreuk van een persoon.

Als U een auteursrechteigenaar bent, of namens één gemachtigd, en U gelooft dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die auteursrechtinbreuk vormt die via de Dienst plaatsvindt, moet U Uw bericht schriftelijk via e-mail (info@pistas365.com) ter attentie van onze auteursrechtagent indienen en in Uw bericht een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk opnemen.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (met inbegrip van kosten en honoraria van advocaten) voor het verkeerd voorstellen dat enige Inhoud inbreuk maakt op Uw auteursrecht.

DMCA-kennisgeving en DMCA-procedure voor vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht

U kunt een kennisgeving indienen volgens de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken (zie 17 U.S.C 512(c)(3) voor meer details):

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan U beweert dat het geschonden is, inclusief de URL (d.w.z. het adres van de webpagina) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 • Identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Dienst waar het materiaal zich bevindt dat volgens U inbreuk maakt.
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een verklaring van U dat U te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet.
 • Een verklaring van U, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in Uw kennisgeving juist is en dat U de eigenaar bent van het auteursrecht of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact opnemen met onze auteursrechtenagent via e-mail (info@pistas365.com). Na ontvangst van een kennisgeving zal het Bedrijf naar eigen goeddunken de maatregelen nemen die het geschikt acht, met inbegrip van verwijdering van de gewraakte inhoud uit de Service.

Intellectueel eigendom

De Dienst en zijn oorspronkelijke inhoud (met uitzondering van Inhoud die door U of andere gebruikers wordt geleverd), kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en zijn licentiegevers.

De Dienst wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel het Land als het buitenland.

Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Uw feedback aan ons

U draagt alle rechten, aanspraken en belangen over in de Feedback die u aan de Onderneming verstrekt. Indien een dergelijke overdracht om welke reden dan ook niet effectief is, stemt u ermee in om de Onderneming een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke Feedback zonder beperkingen te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te distribueren, te wijzigen en te exploiteren.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat de Onderneming niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden U ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die U bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen Uw Account met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien U deze Algemene Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging houdt Uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk op te bestaan. Indien U Uw Account wenst te beëindigen, kunt U eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de Service.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U werkelijk via de Service hebt betaald of 100 Euro als U niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Service, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of enige leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de remedie niet aan haar wezenlijke doel beantwoordt.

In sommige staten is de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn tot de grootste door de wet toegestane omvang.

"ZOALS HET IS" en "ZO BESCHIKBAAR" Disclaimer

De Service wordt aan U verstrekt "IN DE HUIDIGE STAAT" en "IN DE HUIDIGE STAAT" en met alle fouten en gebreken, zonder enige garantie van welke aard dan ook. Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Filialen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking op het voorgaande geeft het Bedrijf geen garantie of toezegging en doet geen enkele toezegging dat de Service aan uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutvrij zal zijn of dat eventuele fouten of gebreken kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, doet noch het Bedrijf noch enige provider van het Bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers, de inhoud of e-mails die van of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, timebombs of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, worden toegepast in de grootste mate die volgens de toepasselijke wetgeving kan worden afgedwongen.

Toepasselijk recht

De wetten van het Land, met uitzondering van zijn conflicten met wettelijke regels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als U problemen of geschillen hebt over de Service, stemt U ermee in eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)

Als U een consument uit de Europese Unie bent, gelden voor U de dwingende bepalingen van de wet van het land waar U woont.

Verenigde Staten naleving van de wet

U verklaart en garandeert dat (i) U zich niet bevindt in een land waarop een embargo van de regering van de Verenigde Staten van toepassing is, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat "terroristen steunt", en (ii) U niet staat vermeld op een lijst van de regering van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken, voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving en de overige bepalingen zullen volledig van kracht blijven.

Ontheffing

Tenzij hierin anders is bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op de mogelijkheid van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke nakoming te eisen op enig moment daarna, noch zal de verklaring van afstand van een schending een verklaring van afstand zijn van enige volgende schending.

Vertaling Tolken

Deze Algemene Voorwaarden kunnen zijn vertaald indien Wij ze voor U beschikbaar hebben gesteld op onze Dienst.
U stemt ermee in dat de oorspronkelijke Engelse tekst prevaleert in geval van een geschil.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken door ons bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien U geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij U geen gebruik meer te maken van de website en de Dienst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

 • Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://pistas365.com/about-us/
 • Door ons een e-mail te sturen: info@pistas365.com